(1)
Ramazonov, N.; Yusupova, U.; Egamova, F.; Syrov, V. Anti Stress Activity of Phytoecdysteroids Isolated from Aerial Part of Silene Claviformis. CSIJ 2020, 29, 9-17.