Ramazonov, N., Yusupova, U., Egamova, F., & Syrov, V. (2020). Anti Stress Activity of Phytoecdysteroids Isolated from Aerial Part of Silene claviformis. Chemical Science International Journal, 29(7), 9-17. https://doi.org/10.9734/CSJI/2020/v29i730190