2016 - Volume 14 [Issue 4]


Short Research Article

Effects of Activation and Modification on the Microstructure and Composition of Fly Ash

Mande Qiu, Yidan Wang, Miao Niu, Qingjiao Han, Miao Zhang

DOI: 10.9734/ACSJ/2016/26348

Page: 1-6


Original Research Article

Production of Biodiesel from Calabash Seed Oil

H. Ibrahim, J. N. Agwara, Y. Tukur, K. O. Nwanya, D. C. Nwakuba, S. Ayilara, O. B. Adegbola, A. S. Zanna, U. A. Aliyu

DOI: 10.9734/ACSJ/2016/25472

Page: 1-8

Two Step and Regression Re-aging Heat Treatment of Al-5.2%Zn-2.3%Mg Alloy Applied in Cigarette Making Machines

Hao Wang, Jianbo Zhan, Zhenhua Yu, Jiang Yu, Yafeng Ji, Tao Wang, Yao Yu, Muyan Li, Danfeng He, Hongkui Zhang, Rongrong Fu, Na Zan, Wei Ding, Liang Cheng, Baoshan Yue, Han Zheng, Zhiqiang Li, Li Gao

DOI: 10.9734/ACSJ/2016/26486

Page: 1-10

Laboratory Preparation of the Precursor for Synthesis of Gold Nanoparticles

O. D. Ogundare, M. O. Adeoye, A. R. Adetunji

DOI: 10.9734/ACSJ/2016/25749

Page: 1-8

Improving the Slow Release System Using Chitosan-Alginate Nanoparticles with Various Methods for Curcumin

Ageng Trisna Surya Pradana Putra, Dwi Siswanta, Adhitasari Suratman

DOI: 10.9734/ACSJ/2016/25989

Page: 1-10


View All Issues